Hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR-förordningen

Policyer för hållbarhetsrisk

Hos Ambienta baseras investeringsbesluten på integreringen av hållbarhetsrisker i investeringsprocessen, vilket bidrar till en attraktiv riskjusterad avkastning på medellång till lång sikt. Hållbarhetsrisker är väl förankrade i Ambientas riskpolicy som fastställer vår ram för riskhantering av olika tillgångsklasser, däribland processer för att säkerställa en effektiv och korrekt integrering av hållbarhetsrisker.

Investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Ambientas policy för ansvarsfulla investeringsbeslut är hörnstenen i alla ESG-policyer, förfaranden och åtgärder gällande företaget som helhet och specifika tillgångsklasser. Den senaste versionen av policyn godkändes av styrelsen 2023 och fastställer såväl roller som ansvarsområden gällande integreringen av hållbarhetsfaktorer i Ambientas verksamhet och investeringar. Detta gäller till att börja med företagets Sustainability & Strategy-team (S&S), som ansvarar för tillämpningen av företagets metod för miljökonsekvensanalys och ESG in Action-programmet upp till investeringsteamen, som till fullo ansvarar för att integrera ESG-aspekter och genomföra programmet i samtliga delar av investeringsprocessen.
Inom ramen för sin strategi för hållbara investeringar och FN:s principer för hållbara investeringar, som Ambienta har undertecknat, säkerställer Ambienta att man följer internationellt erkända fundamentala uppförandekoder och principer för respekten av mänskliga rättigheter.
ESG-analysen är en integrerad del av investeringsprocessen och bidrar till att identifiera och kontrollera huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI) med avseende på investeringar. Ambienta beaktar de huvudsakliga negativa konsekvenserna av sina investeringsbeslut för hållbarhetsfaktorer som bedöms vara relevanta för de företag vi investerar i baserat på en kombination av egna och externa marknadsanalyser. PAI-faktorer analyseras utifrån en kvalitativ och kvantitativ metod som kan ta hänsyn till branschdata från tredjepartsleverantörer i de fall det är relevant och beroende på tillgångsklass.
Ovanstående genomförs baserat på Ambientas ESG in Action-program (en egen strategi för integrering av icke-finansiella faktorer i portföljförvaltningen) som är uppdelad i två huvudfaser:

  • Före investeringen, en due diligence-kontroll för att analysera huvudsakliga konsekvenser för miljömål och sociala mål och ge en tydlig bild av eventuella negativa konsekvenser, sannolikheten att de ska inträffa och förenlighet vad gäller minimiskyddsåtgärder. Baserat på resultat kan en uteslutningspolicy eller en policy för förvaltning eller engagemang antas.
  • Under innehavsperioden fortsätter Ambienta att övervaka negativa konsekvenser genom en kombination av egna verktyg och externa marknadsanalyser som integreras i investeringsbesluten, och att genomföra vår årliga praxis för engagemang och aktivt ägande.

Under den ESG-analys som genomförs i due diligence- och övervakningsfasen beaktas internationellt erkända principer, såsom OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter, däribland principerna och rättigheterna i de åtta fundamentala konventioner som identifieras i ILO:s förklaring om grundläggande principer och rättigheter i arbetet och internationella regelverket för mänskliga rättigheter.

Integreringen av hållbarhetsrisker i ersättningspolicyer

Ambientas strategi för ersättning är utformad så att den är konsekvent med integreringen av betydande hållbarhetsrisker i investeringsbeslut. Tillsammans med den centrala S&S-funktionen i enlighet med vårt ESG in Action-program ansvarar investeringsteamet till fullo för integreringen av ESG och har en avgörande roll för genomförandet i alla faser av investeringsprocessen. Detta är en del av den årliga resultatanalysen och styr ersättningen både för S&S-teamet och investeringsteamen, där ESG ingår.
Nedan finns information om hur varje produkt beaktar hållbarhetsrisker i sina investeringsbeslut:

Ambienta SGR beaktar den huvudsakliga negativa påverkan (PAI) av sina investeringar på olika hållbarhetsfaktorer, som uttrycks genom relevanta obligatoriska och ytterligare PAI-indikatorer som beskrivs i SFDR RTS-nivå 2-åtgärderna, inklusive exempelvis miljömässiga, sociala och sysselsättningsmässiga frågor, mänskliga rättigheter och anti-korruption.

Ambienta har därför aktivt integrerat analysen av potentiell negativ påverkan för varje av sina investeringar i sina utvärderingar, före investeringen och under innehavsperioden. PAI-indikatorerna för enskilda investeringar sammanställs för rapportering på enhetsnivå, vilket Ambienta genomför på frivillig basis och som uppdateras årligen.

Se fullständig offentliggörande här.