SFDR-asetuksen mukaiset tuotetiedot – Ambienta Sustainable Credit Opportunities

Rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite

Ambienta Sustainable Credit Opportunities SCSp (”AmSCO” tai ”rahasto”) luokitellaan asetuksen (EU) 2019/2088 (”SFDR-asetus”) 9 artikla mukaiseksi tuotteeksi eli rahastoksi, jolla on kestävyystavoitteita.

Kestävä tavoite saavutetaan sijoittamalla yrityksiin ja hankkeisiin, joissa kestävät ympäristötekijät ovat mitattavissa oleva ja merkityksellinen liiketoimintaa edistävä tekijä ja joiden nykyiset tai tulevat toiminnot parantavat luonnonvarojen käyttöä (”resurssitehokkuus”) ja/tai ympäristösaasteiden hallintaa (”saastumisen hallinta”).

Sijoitusstrategia

Rahasto sijoittaa yrityslainoihin monipuolisesti, mutta keskittyy etuoikeutettuun velkaan.  Positiivinen ympäristövaikutus arvioidaan osallistumalla vähintään yhteen Ambientan 11 mittarista, jotka liittyvät resurssitehokkuuteen tai saastumisen hallintaan mitattuna sen ”Environmental Impact Analysis for Credit” (EIA) -menetelmällä. Lainattaessa hankkeille lainasopimuksessa määritetään, että tuottoja käytetään EIA:n mittaamana hankkeisiin, joilla on positiivinen ympäristövaikutus.

Hyvän hallinnon arvioimiseksi rahasto käyttää Ambientan ESG in Action -ohjelmaa sekä due diligence -selvityksessä että sijoituksen keston aikana. Tämä tapahtuu kolmannen osapuolen tietojentarjoajien antamien hallintoluokitusten avulla, jos niitä on saatavilla, tai rahaston omalla analyysillä.

Sijoitusten osuus

Kaikki rahaston omistukset ovat sen kestävän sijoitustavoitteen mukaisia. Tarkoituksena on saavuttaa kestävän kehityksen mukaisten sijoitusten suhde, joka vastaa 100 prosenttia sijoitetuista varoista.

Kestävän investointitavoitteen seuranta

Rahasto seuraa ympäristövaikutuksia, kun se tekee sijoituksiaan jatkuvasti.  Tämä tehdään Ambientan kestävän kehityksen ja strategiatiimin (Sustainability and Strategy, S&S) kanssa.

EIA analysoi, miten yritykset parantavat resurssitehokkuutta ja/tai saastumisen hallintaa omalla sektorillaan, ja tämä arvioidaan aina uudelleen vähintään vuosittain.

Menetelmät

Rahasto käyttää EIA:ta kestävän tavoitteensa saavuttamisen mittaamiseen sekä resurssitehokkuuden ja saastumisen hallinnan kvantifiointiin sijoitussalkkuyhtiöille. Resurssitehokkuuden arviointiin on viisi mittaria (ts. energiansäästö, vedensäästö, ruoansäästö, säästetyt materiaalit, vähentyneet kaatopaikkajätteet), ja saastumisen hallinnan arviointiin on kuusi mittaria (ts. vähentyneet CO2-päästöt, puhdistunut ilma, puhdistunut vesi, vältetyt saasteet, kierrätetyt materiaalit, säilytetty biodiversiteetti).

Tietolähteet ja tietojen käsittely

EIA:n mukaisen toiminnan laskemiseen liittyviä tietoja kerätään suoraan yrityksiltä, akkreditoiduilta kolmannen osapuolen lähteiltä, keskusteluista asiantuntijoiden kanssa tai S&S-tiimin ajoittain arvioimina. Ympäristövaikutuksia verrataan markkinanormeihin sektoreilla, joilla yritykset toimivat. Rahasto arvioi nettoympäristövaikutusta sen jälkeen, kun on otettu huomioon liiketoiminnan sekä positiiviset että negatiiviset ympäristövaikutukset. Prosessi on määritetty sisäisessä käytännössä läpinäkyvyyden, yhdenmukaisuuden ja tarkkuuden varmistamiseksi.

Menetelmä- ja datarajoitukset

Analyysillä on joitakin rajoituksia, jotka perustuvat kolmannen osapuolen tietoihin ja kohdeyritysten ilmoituksiin. Näiden rajoitusten korjaamiseksi S&S-tiimi validoi tiedot useista lähteistä ja suorittaa oman analyysinsä saatavilla olevien alan vertailuarvojen ja alakohtaisen tietämyksen perusteella.

Ei merkittävää haittaa kestävän kehityksen investointitavoitteelle

EIA arvioi myönteisiä tai kielteisiä tekijöitä useiden mittarien avulla, ja se on ensimmäinen testi, jolla varmistetaan, että ympäristötavoitteelle ei aiheudu merkittävää haittaa.

ESG on myös keskeinen tekijä sijoitusprosessissa, ja se tunnistaa mahdolliset sosiaaliset, hallinnolliset ja muut huolenaiheet. Tämä tehdään Ambientan ESG in Action -ohjelmalla.

Analyysissä otetaan huomioon

  • pääasialliset haitallisen vaikutuksen indikaattorit (ts. pakolliset ja asiaankuuluvat lisäindikaattorit)
  • OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien toimintaohjeiden ja YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteet, mukaan lukien kahdeksan perussopimuksen periaatteet ja oikeudet, jotka on määritetty Kansainvälisen työjärjestön työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevassa julistuksessa sekä kansainvälisessä ihmisoikeusasiakirjassa.

Due diligence -tarkastus

Ennen sijoitusta tehtävä due diligence -tarkastus koostuu kahdesta pääasiallisesta työvirrasta: (1) EIA varmistaa nettopositiivisen ympäristövaikutuksen saavuttamisen ja (2) ESG In Action -ohjelma varmistaa kielteisten vaikutusten puuttumisen ei merkittäviä haittoja -periaatteen (”DNSH”) mukaisesti sekä hyvän hallinnon ja vähimmäistason suojatoimien periaatteiden noudattamisen. Kaikki työvirrat suoritetaan sisäisesti Ambientassa. Mahdollisesti monimutkaisia tapauksia varten voidaan pyytää ulkoista validointia.

Sitoutuminen

Salkkuyritysten kanssa ollaan säännöllisessä vuorovaikutuksessa niihin vaikuttamiseksi ja liiketoimintapojen parhaiden käytäntöjen ja rehellisyyden noudattamisen varmistamiseksi erityisesti toteamalla, että kestävän kehityksen tavoitteeseen kohdistuvia merkittäviä haittoja ei esiinny. Edellä mainittu seikka voidaan toteuttaa (1) ESG-sopimuksilla rahoitusdokumentaatiossa, (2) erityisillä ESG-sitoutumisistunnoilla johdon kanssa sekä (3) valvonnalla ja raportoinnilla.

Kestävän investointitavoitteen saavuttaminen

Koska rahaston strategiana on sijoittaa pääasiassa yksityisiin yhtiöihin, vertailuarvoja tai viiteindeksejä ei käytetä. Kestävää sijoitustavoitetta tavoitellaan valvomalla EIA:n avulla mitattua ympäristötehokkuutta.