SFDR-productinformatie - Ambienta Sustainable Credit Opportunities

Duurzame beleggingsdoelstelling van het financiële product

Ambienta Sustainable Credit Opportunities SCSp (“AmSCO” of het “Fonds”) is geclassificeerd als een product overeenkomstig art. 9 van Verordening (EU) 2019/2088 (de “SFDR-verordening”), dat wil zeggen een fonds met duurzaamheidsdoelstellingen.

De duurzaamheidsdoelstelling zal worden bereikt door te beleggen in bedrijven en projecten waar milieuduurzaamheid een meetbare en zinvolle zakelijke drijfveer is en waarvan de huidige of toekomstige activiteiten het gebruik van natuurlijke hulpbronnen verbeteren (“Resource Efficiency”) en/of de beheersing van milieuvervuiling (“Pollution Control”).

Beleggingsstrategie

Het fonds belegt in bedrijfskredieten met een all-weatherbenadering, maar richt zich met name op niet-achtergestelde leningen. Positieve milieueffecten worden beoordeeld aan de hand van de bijdrage aan ten minste één van de 11 criteria van Ambienta met betrekking tot Resource Efficiency of Pollution Control, gemeten via de “Environmental Impact Analysis for Credit” (“EIA”)-methode. Bij het verstrekken van leningen aan projecten wordt in de leningsovereenkomst bepaald dat de opbrengsten zullen worden gebruikt om te beleggen in projecten die een positief milieueffect hebben, zoals gemeten door de EIA.

Om goed bestuur te beoordelen, maakt het Fonds gebruik van Ambienta’s ESG in Actie-programma, zowel tijdens de due diligence als gedurende de levensduur van de belegging. Dit gebeurt aan de hand van governancebeoordelingen die door derden worden verstrekt, indien beschikbaar, of aan de hand van de eigen analyse van het Fonds.

Beleggingsverhouding

Alle deelnemingen van het Fonds zullen in overeenstemming zijn met de duurzame beleggingsdoelstelling, met als doel een duurzame-beleggingsverhouding te bereiken die gelijk is aan 100 procent van het belegde vermogen.

Controle van duurzame beleggingsdoelstelling

Het Fonds controleert voortdurend de milieueffecten van zijn beleggingen. Dit wordt gedaan door het Sustainability and Strategy (“S&S”)-team van Ambienta.

De EIA analyseert hoe bedrijven de Resource Efficiency en/of Pollution Control in hun respectievelijke sector verbeteren; dit wordt ten minste een keer per jaar opnieuw beoordeeld.

Methodologieën

Het fonds gebruikt de EIA om de verwezenlijking van zijn duurzame doelstelling te meten en de Resource Efficiency en Pollution Control van bedrijven in de portefeuille te kwantificeren. Er zijn 5 criteria om Resource Efficiency te evalueren (energie bespaard, water bespaard, voedsel bespaard, materialen bespaard, afval bespaard) en 6 om Pollution Control te evalueren (CO2-emissies verlaagd, lucht gezuiverd, water gezuiverd, vervuiling voorkomen, materialen gerecycled, biodiversiteit behouden).

Gegevensbronnen en -verwerking

Gegevens voor de berekening van de bijdrage in het kader van de EIA worden rechtstreeks verzameld bij bedrijven, erkende derde partijen, gesprekken met deskundigen of soms geschat door het S&S-team. De milieueffecten worden vergeleken met de marktnormen voor de sectoren waarin de bedrijven actief zijn. Het Fonds schat het nettomilieueffect, na afweging van zowel positieve als negatieve milieueffecten van de bedrijfsactiviteiten. Het proces is vastgelegd in een intern beleid om transparantie, consistentie en nauwkeurigheid te waarborgen.

Beperkingen van methodologieën en gegevens

De analyse heeft een aantal beperkingen, doordat deze is gebaseerd op informatie van derden en de openbaarmaking van de doelbedrijven. Om deze beperkingen te ondervangen, valideert het S&S-team de gegevens aan de hand van meerdere bronnen en voert het een eigen analyse uit op basis van beschikbare sectorbenchmarks en -kennis.

Geen significante afbreuk aan de duurzame beleggingsdoelstelling

De EIA beoordeelt positieve of negatieve bijdragen op meerdere criteria en is een eerste test of er geen significante afbreuk wordt gedaan aan de duurzaamheidsdoelstelling.

Ook ESG staat centraal in het beleggingsproces en signaleert mogelijke maatschappelijke, bestuurlijke en andere problemen. Dit gebeurt via het ESG in Action-programma van Ambienta.

De analyse houdt rekening met:

  • de belangrijkste negatieve-effectindicatoren (verplichte en relevante aanvullende indicatoren);
  • de leidende beginselen van de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen, de VN-richtlijnen voor het bedrijfsleven en mensenrechten, met inbegrip van de beginselen en rechten die zijn opgenomen in de acht fundamentele verdragen die zijn vastgesteld in de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie over de basisbeginselen en -rechten op het werk en de internationale verklaring van de rechten van de mens.

Due diligence

Voorafgaand aan de belegging bestaat de due diligence uit twee belangrijke werkstromen: (1) de EIA garandeert een netto positieve milieu-impact, en (2) het ESG in Action-programma garandeert de afwezigheid van negatieve effecten conform het “do no significant harm”-principe (“DNSH”) en de naleving van goed bestuur en minimale vrijwaringsprincipes. Alle werkstromen worden intern uitgevoerd bij Ambienta. Externe validatie kan worden aangevraagd voor mogelijk complexe casussen.

Betrokkenheid

Er zal regelmatig overleg zijn met bedrijven in de portefeuille om invloed uit te oefenen en na te gaan of de beste praktijken op het gebied van bedrijfsvoering en integriteit worden nageleefd, waarbij met name wordt gelet op het ontbreken van significante afbreuk aan de duurzame beleggingsdoelstelling. Het bovenstaande kan worden gedaan met (1) ESG-convenanten in de financieringsdocumentatie, (2) speciale ESG-betrokkenheidssessies met het management en (3) controle en rapportage.

Het behalen van de duurzame beleggingsdoelstelling

Gezien de strategie van het Fonds om hoofdzakelijk in particuliere ondernemingen te beleggen, worden er geen benchmarks of referentie-indices gebruikt. De duurzame beleggingsdoelstelling wordt nagestreefd door controle op de milieuprestaties, gemeten via de EIA.