SFDR-produktinformation – Ambienta Sustainable Kreditmöjligheter

Mål för hållbara investeringar för den finansiella produkten

Ambienta Sustainable Credit Opportunities SCSp (”AmSCO” eller ”fonden”) kommer att klassificeras som en produkt enligt artikel 9 i förordning (EU) 2019/2088 (”SFDR-förordningen”), dvs. en fond med hållbarhetsmål.

Det hållbara målet kommer att uppnås genom att investera i företag och projekt där miljömässig hållbarhet är en mätbar och meningsfull verksamhetsdrivare och vars nuvarande eller framtida verksamhet förbättrar användningen av naturresurser (”resurseffektivitet”) och/eller kontrollerar miljöföroreningar (”föroreningskontroll”).

Investeringsstrategi

Fonden investerar i företagskrediter med en allvädersstrategi, men fokuserar på seniorskulder.  Positiv miljöpåverkan bedöms genom bidrag till minst en av Ambientas 11 mätvärden relaterade till resurseffektivitet eller föroreningskontroll, mätt genom dess metod ”Miljöpåverkansanalys för kredit” (”Environmental Impact Analysis, EIA”). Vid utlåning till projekt kommer låneavtalet att ange att intäkterna kommer att användas för att investera i projekt som har en positiv miljöpåverkan, mätt i EIA.

För att bedöma god förvaltning använder Fonden Ambientas ESG in Action-program både i due diligence och under investeringens löptid. Detta sker genom styrningsbetyg som tillhandahålls av tredje parts dataleverantörer, där sådana finns tillgängliga, eller genom fondens egen analys.

Andel investeringar

Alla fondens innehav kommer att vara i linje med dess mål för hållbara investeringar, i syfte att uppnå en andel hållbara investeringar som motsvarar 100 % av investerade tillgångar.

Övervakning av målet för hållbara investeringar

Fonden övervakar miljöpåverkan när den löpande gör sina investeringar.  Detta görs med Ambientas team för hållbarhet och strategi (”S&S”).

EIA analyserar hur företag förbättrar resurseffektivitet och/eller föroreningskontroll inom sina respektive sektorer och detta omprövas minst en gång om året.

Metoder

Fonden använder EIA för att mäta uppnåendet av sitt hållbara mål och kvantifiera resurseffektivitet och föroreningskontroll för portföljbolag. Det finns 5 mätvärden för att utvärdera resurseffektivitet (dvs. energibesparing, vattenbesparing, matbesparing, material som sparas, mark (fyllning) sparat) och 6 för att utvärdera föroreningskontroll (dvs. minskade koldioxidutsläpp, luftrening, vattenrening, förorening undviken, material som återvunnits, bevarad biologisk mångfald).

Datakällor och behandling

Data för att beräkna bidrag enligt EIA samlas in direkt från företag, ackrediterade tredjepartskällor, diskussioner med experter eller uppskattas ibland av S&S-teamet. Miljöpåverkan jämförs med marknadsnormer för de sektorer där företagen är verksamma. Fonden uppskattar nettomiljöpåverkan efter att ha beaktat både positiva och negativa miljöeffekter av affärsverksamhet. Processen beskrivs i en intern policy för att säkerställa transparens, konsekvens och noggrannhet.

Begränsningar av metoder och data

Analysen har vissa begränsningar, beroende på information från tredje part och målföretagens avslöjanden. För att kompensera för dessa begränsningar validerar S&S-teamet data mot flera källor och utför sin egen analys baserat på tillgängliga industriella riktmärken och sektoriell kunskap.

Ingen betydande skada på målet för hållbara investeringar

EIA bedömer positiva eller negativa bidrag över flera mätvärden och är ett första test av att inte göra någon betydande skada på miljömålet.

ESG är också nyckeln till investeringsprocessen och identifierar potentiella sociala, styrningsmässiga och andra problem. Detta görs genom Ambientas ESG in Action-program.

Analysen beaktar:

  • De viktigaste indikatorerna för negativa effekter (dvs. obligatoriska och relevanta ytterligare indikatorer).
  • De vägledande principerna i OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, inklusive de principer och rättigheter som anges i de åtta grundläggande konventioner som anges i Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetet och den internationella lagen om mänskliga rättigheter.

Due diligence

Före investeringen består due diligence av två huvudsakliga arbetsmoment: (1) EIA säkerställer uppnåendet av en nettopositiv miljöpåverkan, och (2) ESG In Action-programmet säkerställer frånvaron av negativ påverkan, i enlighet med principen om att inte orsaka någon betydande skada (”DNSH”) och efterlevnad av principerna om god styrning och minimiskydd. Alla arbetsmoment utförs internt på Ambienta. Extern validering kan begäras för potentiellt komplexa fall.

Engagemang

Det kommer att finnas regelbunden interaktion med portföljbolag för att utöva inflytande och verifiera efterlevnad av bästa praxis för affärsuppförande och integritet, särskilt med hänvisning till frånvaron av betydande skada på det hållbara målet. Ovanstående kan uppnås med (1) ESG-avtal i finansieringsdokumentation, (2) särskilda ESG-engagemangssessioner med ledningen och (3) övervakning och rapportering.

Uppnående av målet för hållbara investeringar

Med tanke på fondens strategi att främst investera i privata företag används inga riktmärken eller referensindex. Målet för hållbara investeringar eftersträvas genom övervakning av miljöprestanda mätt genom EIA.